Historik

Sjösatt bogserbåt Herkules
Foto: Landskrona Museum

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden söka bevara motorbogseraren Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok. Huvudredare och tillika ägare av Herkules är Bogserbåten Herkules ekonomisk förening.

Bogserbåten Herkules i stapelbädd vid byggnationen
Foto: Landskrona Museum

Motorbogserbåten Herkules byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för C.L.Hanssons Stuveri AB i Göteborg, ett dotterbolag till Johnsonlinjen i Stockholm. Därför bär Herkules Rederi AB Nordstjernans vackra bolagsmärke i skorstenen, vilket hon idag är ensam om.

Herkules anländer Göteborg för första gången 23 aug. 1939.
Herkules anländer Göteborg för första gången 23 aug. 1939. Foto: Från Nils Jensen

Efter leveransen från Öresundsvarvet avgick Herkules mot Göteborg, dit hon anlände den 23 augusti 1939. C. L. Hanssons Stuveri AB hade nu fått ett mycket fint tillskott till sin bogserbåtsflotta med Herkules, vilken var Nordens starkaste isbrytande motorbogserbåt med sina 750 hk. Herkules kom nu att assistera fartyg i Göteborgs hamn, och då i första hand Rederi AB Nordstjernans fartyg som regelbundet anlöpte hamnen. Vid denna tid låg i stort sett nästan alltid en eller flera Johnson-båtar i hamnen eller på något av varven.

I kamp med skärgårdsisen på 1940-talet. bogserbåten Herkules
I kamp med skärgårdsisen på 1940-talet.

Orosmolnen hopade sig över Europa och bara en dryg vecka efter att Herkules kommit i tjänst, var andra världskrigets utbrott ett faktum. De stränga isvintrarna i början av 1940-talet mer eller mindre lamslog sjöfarten och nu fick Herkules visa vad hon dög till som isbrytare. Hon var en mycket god isbrytare och uppdragen skötte hon med den äran och gav många hundratals fartyg assistans. Det var inte bara i Göteborgs hamn som Herkules arbetade utan hon gjorde även kustbogseringar och bröt isrännor i skärgården utanför Göteborg.

Bogserbåten Herkules assisterar vid sjösättning på Eriksbergs varv 1947.
Assistans vid sjösättning på Eriksbergs varv 1947. Foto: Eriksbergs Varv

C. L. Hanssons Bogserings AB byggde under åren nya bogserbåtar som ersatte de äldre, men Herkules behöll man. På 1960-talet och en bit in på 1970-talet ökade hamnbogseringen i Göteborg. Varven var fortfarande i full gång och en stor uppgift var bogsering av fartygssektioner från legotillverkare till storvarven. I takt med nedläggning av varven och installationer av bogpropellrar i fartygen minskade bogseringsuppdragen. Fusioner kom till mellan bogseringsbolag och 1981 inköpte C.L.Hanssons det i Uddevalla hemmahörande Bohus Tug AB, som bogserbåtarna registrerades på, dock ej Herkules vilken lades upp vid Eriksbergs varv, väntande sitt öde. Efter 42 år i sjöfartens tjänst hade utvecklingen och tiden gått ifrån den en gång starkaste motorbogserbåten i Göteborg.

Johnsonbogserarnas kajplats vid Majnabbe
Johnsonbogserarnas kajplats vid Majnabbe närmast Fiskhamnen i slutet av 1940-talet.
Närmast Victor Camp, Brio, Fuerza och ytterst Herkules. Foto från Lars-Olof Hansson.

Två år senare ingick Röda Bolaget och Bohus Tug AB ett samarbete i en pool, i vilken Herkules inte ingick. Tur var väl det för bogserbåtarna fick nu nytt skorstensmärke, vilket inte drabbade Herkules. Poolsamarbetet utmynnade i bildandet av Scan Tugs AB, som ägdes till lika delar av Röda Bolaget och Johnson Line. Röda Bolaget köpte sedan Johnsons del och blev ensam ägare till verksamheten.

På hösten togs en inofficiell kontakt av Ulf Andersson på Bohus Tug AB med Bertil Söderberg, ordförande i Klubb Maritim Västra Kretsen (KMVK) i Göteborg, om klubben kunde vara intresserad av att överta Herkules. På styrelsemöte i KMVK den 17 december 1984 framfördes frågan från Bohus Tug AB, varefter styrelsen tillsatte en kommitté i ärendet. Klubb Maritims flagga hissades när båten togs över vid Eriksberg den 26 september 1985.

KMVK:s årsmöte godkände den 2 februari kommitténs förslag om övertagande av Herkules. Den 5 september skrevs avtalet under av Bohus Tug AB och KMVK. Den 23 september hölls ett informationsmöte för dem som anmält sitt intresse för Herkules. Tre dagar senare bogserades båten till Lilla Bommen och var nu i KMVK:s vård. Den 15 oktober bildades Föreningen Bogserbåten Herkules (FBH), vilken helt skulle ta hand om skötseln av båten enligt avtal med KMVK. Föreningen Bogserbåten Herkules avhöll sitt första årsmöte, varvid föreningens stadgar fastställdes. Den 13 april beslöt KMVK om trafik för Göteborgs Maritima Centrum (GMC) helt på KMVK:s och FBH:s villkor. GMC satsade ca 160.000 kronor för att få Herkules i kördugligt skick. Trafiken kördes med Bohus Tugs medgivande. På hösten diskuterades Herkules framtida ägande. Tre alternativ framfördes: 1. KMVK, 2. FBH och 3. GMC.

1988

I början av året meddelade Bohus Tug AB att man ville överlåta Herkules som gåva antingen till KMVK eller GMC. FBH ansågs för liten för att överta fartyget enligt utsago från ägaren Johnson Line AB. Det blev KMVK som fick erbjudandet och på årsmötet den 6 februari beslöts att överta Herkules som gåva från Bohus Tug AB. På våren godkände även Klubb Maritims huvudstyrelse att KMVK övertog båten. Den 19 oktober beslöt styrelsen att förhandla med Johnson Line AB om övertagandet av Herkules. Herkules 50 år den 28 augusti 1989. Den 21 augusti mottog Klubb Maritim Västra Kretsen Herkules såsom gåva från Bohus Tug AB och blev formell ägare av båten.

1990

Enligt de premisser som KMVK övertog båten på, var kravet bl a att en separat förening skulle handha skötseln och driften. Föreningen Bogserbåten Herkules har därför hand av vården av båten och styrelsen för KMVK arbetade under hösten fram ett avtal mellan de båda föreningarna.

1991

Den 15 januari undertecknades avtalet mellan KMVK och FBH, vilket godkändes av EffJohn Internationell AB (tidigare Johnson Line AB). Efter fem och ett halvt års arbete med frågan Herkules, hade styrelsen för KMVK kommit fram till en lösning som låg helt i linje med det som årsmötet beslutade om 1985.

1992

På våren återställdes övre delen av förstäven till sitt raka originalutseende. Årets besättningsresa gick till Kristinehamn som firade 350 års jubileum. Turer kördes med bl.a folk från KaMeWa. På återresan till Göteborg den 31 maj uppstod problem med KaMeWa-anläggningen, vilket medförde att Herkules med full kraft backade upp mot älvbanken och fastnade i leran.

På grund av skadan fick Herkules bogsering till Gotenius Varv i Göteborg. På varvet utfördes reparation på roder och hjärtstock samt styrmaskin. Propelleraxeln, vilken kördes till KaMeWa i Kristinehamn för fullständig renovering och likaså av hela KaMeWa-systemet. För att kunna klara dessa stora arbeten fick vi hjälp av Röda Bolaget, KaMeWa och Gotenius Varv. Utan dessa företags insatser hade Herkules blivit liggandes i icke körbart skick. Föreningen hade inga möjligheter att betala dessa reparationsarbeten. Vis av skadan som skedde grundades en reparationsfond för Herkules. Här har både företag och enskilda medlemmar i Klubb Maritim och Föreningen Bogserbåten Herkules skänkt pengar för framtida större reparationsarbeten.
Akterskansen.

1993 – 1998

Herkules har kört ca 10-25 charterturer årligen under tidsperioden. Denna verksamhet är grunden för att vi skall kunna leva upp till målsättningen att bevara Herkules som en sjögående museibogserbåt. Men utan allt arbete som en liten, men tapper, skara medlemmar lägger ned på vår bogserbåt, skulle Herkules än dock bli liggande. En gammal bogserbåt kräver ständigt underhåll och det finns plats för fler att komma med i gänget som arbetar ombord.

Styrelsen i Klubb Maritim Västar Kretsen i Göteborg, Herkules ägare, framförde under 1998 att man inte längre ville vara ägare av Herkules, p g a ansvarsbiten om något skulle hända. Olika förslag till ny huvudägare diskuterades och till sist enades man om att ekonomisk förening var ett bra alternativ för Herkules.

1999

I slutet av året överlämnades Herkules som gåva till Bogserbåten Herkules Ekonomisk Förening. Denna förening har bildats av medlemmar ur Föreningen Bogserbåten Herkules, vilken varit driftsförening av båten sedan 1985. Osäkerheten som uppstod under året, p g a ägarbytet och med risk för att Herkules inte skulle bli kvar i Göteborg, resulterade i att många ville att Herkules skulle vara kvar i Göteborg, där båten hört hemma sedan 1939. Detta visade sig i att medlemsantalet dubblerades under 1999 från ca 50 till 105 medlemmar! Att så många ställde upp och visade intresse för Herkules resulterade i en positiv anda och framtidstro för de som arbetar aktivt och för hela föreningen.

2000

Under året utfördes en hel del arbeten bland annat på Gotenius Varv. Klassningsarbetena drog ut på tiden och Herkules kom inte i trafik förrän i början av juli. Trots att inkomster från charterturer blev mycket små, kunde ett mycket bra resultat redovisas det bästa någonsin! Detta tack vare sponsorer som välvilligt ställt upp för Herkules.

2001

Året präglades av sedvanligt underhåll ombord. Tyvärr fick vi fel på både KaMeWa:n och kylsystemet på huvudmotorn vilket medförde varvsbesök två gånger under högsäsong, vilket medförde att vi fick inställa några beställda charterturer. Trots nämnda problem har vi haft en lyckad seglation med rekord i antal resor, 11 stycken. Tyvärr gick hela det intjänade beloppet till varvsräkningarna. I oktober togs livbåten iland och lades inomhus i Göteborgs Maritima Centrums verkstad. Vi fick hjälp av GMC vars personal har utfört ett gediget arbete med renovering av den fina livbåten. Under året har vi tagit fram en hemsida om föreningen. Den hoppas vi skall bli ett fönster som visar vår verksamhet samt att man kan få kontakt med föreningen. Vi har ansökt om K-märkning och T-klassning av Herkules, vilket vi hoppas skall höja statusen på var gamla bogserbåt. Vid årets slut hade föreningen 94 (98) medlemmar.

2002

Verksamhetsåret blev en milstolpe eftersom Herkules fick status som K-märkt fartyg och av Sjöfartverket erhöll T-klassning. Ett erkännande för god skötsel av Herkules under åren! På våren ansökte vi om medel för renovering av trädäcket, vilket beviljades av Riksantikvarieämbetet, Arbetslivsmuséer, varvid vi erhöll 200 000 kronor som öronmärktes för renoveringen. Detta var mycket glädjande och på senhösten gick Herkules till Gotenius varv som skulle utföra arbetet. Arbetet påbörjades omgående och beräknas vara klart i mars 2003. En nyhet med chartern var att vi körde 1-timmes hamnturer för Göteborgs Maritima Centrum vid några tillfällen. Vid årets slut hade vår hemsida haft 6000 besök sedan hösten 2001. Medlemsantalet var 98 (94) vid årets slut.

2004

Föreningens styrelse vill här ge en kortfattad redogörelse över det som hänt under verksamhetsåret. Arbetet under året har som vanligt präglats av underhåll för att hålla Herkules i trafikdugligt skick. Detta arbete utförs av en liten, men tapper, skara medlemmar på sin fritid. Herkules har under året varit försäkrad hos Swedish Club (P&I) och hos If med kaskoförsäkring. Vid årets slut hade vår hemsida haft 12 000 besök sedan hösten 2001. Medlemsantalet var 114 vid årets slut.

Däck och maskin: Förutom sedvanligt underhåll fortsatte renoveringen av trädäcket på Gotenius Varv, där Herkules legat sedan senhösten 2002. Trädäcket var klart i april och Herkules återgick till GMC. Ett stort lyft för båten tack vare pengar från Riksantikvarieämbetet. Ny plats fick Herkules utsidan Röda Bolagets bärgningsläktare Färdig. Visserligen syns inte Herkules lika bra som tidigare men platsen är bra med tanke på att vi kör våra turer.Maskinen behöver ständigt underhåll och maskingänget gör ett fantastiskt arbete för att hålla den gamla motorn i kördugligt skick.

Beställningsturer och sponsring: Under året har körts beställningsturer och även hamnturer för GMC vid speciella arrangemang. Under verksamhetsåret har vi haft glädjen att få bidrag från våra sponsorer. Utan deras välvilja hade det varit mycket svårt att hålla Herkules i kördugligt skick. K-märkningen och T-klassningen har gett Herkules status och Föreningen erkännande för god skötsel av vår veteranbogserbåt.